Wijknieuws Fort-Zeekant Bergen op Zoom 

Laatste update: woensdag 29 augustus 2007

 Wijkcentra
  Stichting Verenigde Wijkcentra is de overkoepelende organisatie van het sociaal cultureel werk in Bergen op Zoom. In onze wijk hebben we de accommodatie De Olifant en 't Fort. Informatie over onze wijk accommodaties, klik hier. Voor informatie over de accommodatie en activiteiten, bezoek de site van Stichting Verenigde Wijkcentra.

 
 Wijkcommissie
 
 • Voorwoord met de datums van de openbare vergaderingen.
  Inhoud van de wijkbladen van 2007.
  Voorgaande wijkbladen uit de jaren 1997 t/m 2006 zijn ook nog na te lezen.
 • Wijkvisie Fort-Zeekant-Glacis: Deze wijkvisie is tot stand gekomen in opdracht van de wijkcommissie Fort-Zeekant. Juni 2006.
 • Wijkpreventie: De informatie betreft de volgende onderwerpen:
  Wat is wijkpreventie? Wat is het niet? Wat doet u? Wat doet de politie?
 • Wijktafel: interessant of overbodig?
 • Eerste ontwerpplannen voor Lourdesplein en Emmaplein.
 • Aandacht voor een aantal speciale onderwerpen, zoals Geveltuintjes, Herstructurering, Klankbordgroep.
 • Openbare ruimte in onze wijk. Deze studie is verricht door de Wijkcommissie Fort-Zeekant. 
  De inhoud betreft de openbare ruimte in de wijk waarin het verkeer een belangrijke plaats inneemt.
 
 Info magazine
 
 • Info bladen die verkrijgbaar zijn op het Stadskantoor van uiteenlopende onderwerpen en wat in de huis-aan-huis bladen zijn gepubliceerd.
 • De informatiekrant voor onze wijk, de "Fort-Zeekrant", zijn hier na te lezen.
 • Door de wijkcoördinatoren wordt het blad "Wijk&Buurt" uitgegeven.

 
 Wijkvisie
 
 • Luchtfoto 't Fort Belvedere, klik erop voor vergroting. Nieuws-overzicht vanaf 13 januari 1997 t/m 24 augustus 2007 kunt U hier nalezen.
  Ondertekening realisatieovereenkomsten Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder).
  De gebiedsontwikkeling binnen de Zuidelijke Stadsrand van Bergen op Zoom krijgt steeds meer vaste vorm. Met de bouw van circa 1600 nieuwe woningen, in de Augustapolder en tegen de bestaande wijken van Het Fort-Zeekant en Nieuw-Borgvliet/Langeweg zal meer samenhang in de stad en tussen de wijken ontstaan, april 2006.
 • Zuidelijke Stadsrand.
  De gemeente Bergen op Zoom werkt aan een nieuwe zuidelijke stadsrand, stadsuitbreiding in de Augustapolder, 19 januari 2006.
 • Inrichtingsvoorstel overhoeken Beatrixlaan.
  De meest recente ontwerptekening voor de aanplanting van de overhoeken Beatrixlaan met Steijnstraat en Van de Spiegelstraat, september 2005.
 • Jan de Wittstraat.
  Ontwerp tekening voor aanleg Jan de Wittstraat, juni 2005.
 • De hoofdverkeersstructuur tot 2015.
  Het Verkeersstructuurplan Bergen op Zoom (VSP) geeft de kaders aan voor het verkeers- en mobiliteitsbeleid voor de periode 2005 tot 2015.
  Deze bestaan uit:
  * Herziening verkeersstructuurplan en besluitvorming maart 2005,
  * Inspraaknota maart 2005,
  * Concept-verkeersstructuurplan november 2004 en
  * Concept-verkeersstructuurplan.
 • Het Fort/Zeekant/Glacis Sociaal Monitor 2004.
  In 2000 werd voor elk van de (9) wijken in de gemeente Bergen op Zoom een sociale monitor opgesteld. In die monitor werd ingegaan op de ruimtelijk functionele aspecten van de wijk en op de demografische en sociaaleconomische basisgegevens.
 • Evaluatierapport parkeerregulering Plein XIII e.o.
  Op 1 juni 2003 is het nieuwe parkeer beleid ingevoerd. Veel is er veranderd met als gevolg parkeer overlast op "vrije plaatsen" waar niet betaald hoeft te worden.
 • Presentatie Verkeersstructuurplan juli 2003
  Naast het eindrapport van januari 2003 is er ook een presentatie op de wijkcommissie vergadering gehouden.
 • 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'
  Na de structuurplan Augustapolder van januari 2001 is op 8 juli 2003 een informatie/inspraakavond over het voorontwerpbestemmingsplan gehouden. De gemeente presenteerde haar plannen en procedure die hiervoor bestemd is.
 • Prinses Beatrixlaan - Jacob Catslaan.
  Ook deze straten worden heringericht. Een presentatie van juni 2003 is kan U hier bekijken.
 • Op 17 april 2003 is een informatie- en inspraakavond gehouden over het herinrichten van de Borgvlietsedreef. De presentatie wordt hier voorgelegd aan de bewoners.
 • Het eindrapport Verkeersstructuurplan Fort-Zeekant-Glacis gemaakt door DTV Consultants in opdracht van gemeente Bergen op Zoom en woningstichting Spectrum is januari 2003 uitgebracht.
 • Wijziging bestemmingsplan "Het Fort/Zeekant" vastgelegd.
 • Inspraakavond, 26 juni is een presentatie verzorgd door Hoenders Dekkers Zinsmeister architekten. Hoe worden de kale plekken in onze wijk ingevuld? 
 • Inspraakprocedure brochure fase 1, voorontwerp-bestemmingsplan.
 • Bestemmingsplan Het Fort/Zeekant. Voorontwerp van Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, Afdeling Ruimtelijke Ordening.
 • Openbare ruimte in onze wijk. Deze studie is verricht door de Wijkcommissie Fort-Zeekant. 
  De inhoud betreft de openbare ruimte in de wijk waarin het verkeer een belangrijke plaats inneemt.
 • Sociaal Plan van de woningstichting Spectrum voor de bewoners van de Casper Fagellaan 2 t/m 84. 
  Deze flat woningen wil men medio 1 april 2003 gaan slopen.
 • Wijkverkeerscirculatieplan het rapport gemaakt door Régis Leijs, betreft een voorstel voor een verkeerscirculatieplan voor de wijk Fort-Zeekant.
 • Beeldkwaliteitsplan voor de Belverdere en Maycrette terrein. Geeft een nadere invulling op het ontwerpplan.
 • BGSV Bureau voor Stedebouw heeft in opdracht van Projectbureau Fort/Zeekant een masterplan gemaakt met betrekking op de wijkvernieuwing (uitgifte datum 1 augustus 2001).
 • Raadsvoorstel Revitaliserings plan Fort-Zeekant. Het voorstel aan de gemeenteraad voor het vast te stellen structuurplan. 
  En het Projectenboek revitalisatie Fort-Zeekant.
 • Structuurplan Augustapolder. 
  Bergen op Zoom moet uitbreiden. 
  De beoogde woningbouw na 2002 is o.a. de Augustapolder. 
  Deze sluit aan op wijk Fort-Zeekant vanaf de Ploegstraat tot aan de Stalen Brug.
 • Op 26 juni 2000 is een tweede informatieve avond geweest waar de verdere plannen zijn bekend gemaakt en een folder is uitgebracht met meer Wijkaanpak informatie.
 • Het Wijkvisie plan die veranderingen voor de wijk beschrijft.
  De hoofdstukken zijn hier te lezen (uitgifte 16 oktober 1997).
 
 Milieu-post
 
 • Via de Milieu Wijzer post worden handige tips van uiteenlopende milieubesparingen gegeven.
 
 Adressen
 
 • Een uitgebreide adressen lijst van belangrijke instellingen - organisaties - namen in Bergen op Zoom.
 • Een lijst met diverse Internetsite's.
 • En een plattegrond van de wijkdeel Fort-Zeekant.
 
 Wijk in beeld
  De wijk Fort-Zeekant wordt geherstructureerd en gerevitaliseerd. Dat zal een aantal jaren in beslag nemen. Met een fotocamera wordt getracht dit in beeld te brengen.